Historia szkoły

Historia szkoły

Szkoła powstała w 1968 roku. Inicjatorami jej zorganizowania byli: Inspektor Szkolny – Piotr Piotrowski oraz kierownik Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu, późniejszy inspektor – Ryszard Malinowski. W roku szkolnym 1968/69 naukę rozpoczęło w dwóch klasach tworzących cztery oddziały specjalne 74 uczniów. Dwie małe sale lekcyjne stanowiły pierwszy materialny kształt szkoły. Funkcję kierownika szkoły powierzono pani Halinie Szałeckiej. Nauczycielami, którzy tworzyli pierwszą Radę Pedagogiczną byli: Zofia Kalinowska, Barbara Wierzbicka, Barbara Chęcińska i Władysław Gąsiorowski. W październiku 1969 roku szkoła przeniesiona została do samodzielnego budynku przy ulicy Świerczewskiego – obecnie Armii Krajowej po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Pismem z dnia 6 stycznia 1970 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Kuratorium Okręgu Szkolnego powołało Państwowy Zakład Wychowawczy. Dnia 15 lutego 1970 roku przybyli do internatu pierwsi wychowankowie było ich 36. Uroczyste otwarcie zakładu odbyło się 16 lutego 1970 roku. Przez cały czas od powstania szkoła rozwijała się prężnie i szybko. We wrześniu 1970 roku stan organizacyjny placówki był następujący: osiem oddziałów w szkole, ośmioro nauczycieli i dziesięcioro wychowawców w internacie. W szkole uczyło się 151 uczniów, z których 72 przebywało w internacie. W roku szkolnym 1983/84 szkoła posiadała siedem izb lekcyjnych, mających charakter klasopracowni z poszczególnych przedmiotów, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet lekarski i stomatologiczny, siedem oddziałów od klas II do VIII o łącznej liczbie 115 uczniów oraz oddział szpitalny. Rada Pedagogiczna liczyła 21 pedagogów. Absolwenci szkoły kierowani byli do Szkół Zawodowych w Płocku i Żyrardowie. Szkoła biorąc pod uwagę twórczy charakter Marii Konopnickiej, jej ideały i więzi z regionem gorąco pragnęła, aby jej szlachetne i wielkie imię patronowało zbiorowości szkolnej i zostało zaakcentowane w symbolice sztandarowego godła. Dążenie do tego celu spełniło się 26 stycznia 1984 roku. W tym dniu Kurator Oświaty i Wychowania w Płocku – mgr inż. Józef Brzeziński wręczył ówczesnemu dyrektorowi mgr Kazimierzowi Czermińskiemu akt nadania szkole imienia Marii Konopnickiej. Zatwierdzono wówczas nazwę szkoły w następującym brzmieniu:

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej
w Sierpcu

Wraz z nadaniem imienia społeczeństwo miasta Sierpca ufundowało szkole i wręczyło dyrektorowi Sztandar stanowiący dowód uznania za trud wychowania młodego pokolenia. Z dniem 1 września 1984 roku Państwowy zakład Wychowawczy w Sierpcu decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Płocku został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Zasady organizacji ośrodka określił statut. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu obejmował internat i Szkołę Podstawową nr 4 Specjalną. W roku szkolnym 1994/95 placówka obchodziła 25-lecie powstania. Kurator Oświaty złożył wyrazy uznania i szacunku podkreślając, iż w okresie minionych lat Ośrodek stworzył właściwy klimat w pracy wychowawczej, edukacyjnej i rewalidacyjnej dzieci i młodzieży specjalnej troski. Przez dalsze lata nasza szkoła realizowała wytyczone zadania, rozwijała się i dbała o zapewnienie najlepszych warunków nauki i wychowania swoim podopiecznym. W roku szkolnym 1999/2000 w ramach reformy szkolnictwa utworzone zostało przy nasze szkole Powiatowe Gimnazjum Specjalne. We wrześniu 2000 roku w ramach akcji organizowanej przez Ministerstwo Oświaty – „Pracownia informatyczna w każdym gimnazjum” również i nasze gimnazjum otrzymało 6 komputerów, 4 dodatkowe komputery zakupione zostały z budżetu placówki, w ten sposób utworzona została sala informatyczna. Fakt ten dał wiele radości naszym uczniom, którzy chętnie i z przyjemnością uczęszczali i do tej pory uczęszczają na lekcje informatyki, odkrywając coraz to nowe zalety komputera i jego możliwości w zdobywaniu wiedzy i ciekawych informacji. W roku szkolnym 2002/2003 mając na uwadze potrzeby naszych uczniów oraz rozwój placówki, z inicjatywy dyrekcji tj. dyrektora mgr Włodzimierza Szadkowskiego oraz v-ce dyrektor mgr Bożeny Lewandowskiej została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie naszym absolwentom kontynuowania nauki w Szkole Zawodowej na wybranym przez siebie kierunku. Pierwsi absolwenci Zasadniczej Szkoły zawodowej opuścili naszą szkołę w roku 2003/2004 z tytułem kucharz małej gastronomii. Szkoła kształci również w kierunku:

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • krawiec
  • piekarz
  • stolarz

Wybór zawodu zależy od możliwości i zainteresowań naszych uczniów. W ciągu długiego okresu rozwoju aż po dzień dzisiejszy szkoła zabiega i uściśla współpracę z różnymi instytucjami i sponsorami. Dzięki tej współpracy wzbogaca się dobytek materialny naszej szkoły, jak również sami uczniowie przeżywają wiele radości i doświadczają miłych wrażeń. Sponsorzy bowiem czuwają między innymi nad tym aby nasze dzieci zostały obdarowane prezentami np.: z okazji Mikołajek czy Bożego Narodzenia. Do naszych stałych sponsorów i przyjaciół zaliczamy Fundację „Wspólna Droga” utworzoną przez pracowników firmy Carlsberg Polska S.A. Browar Kasztelan Sierpc, Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Sierpcu, Drukarnię „Alfa – Druk” w Sierpcu. Za ich życzliwość i ofiarność serdecznie dziękujemy. Przez wszystkie lata, aż do obecnej chwili wszystkim pracownikom przyświeca główny cel aby pokazać wychowankom prawdziwy świat i nauczyć ich w nim żyć, rozwijać się i realizować.