Zesół SCWEW w Sierpcu:

- Lider - Marzanna Dąbrowska
- Specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej - Małgorzata Dywal
- Ekspert ds. edukacji włączającej - Agnieszka Domańska
- Ekspert ds. technologii wspomagającej - Aleksandra Melibruda
- Ekspert ds. informacji i ewaluacji - Magdalena Linowska
- Koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW


W ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, kadra SCWEW spotkała się panią Anetą Ciemiecką, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu. Podczas spotkania omówiono działania zrealizowane w kończącym się etapie projektu. Ponadto dokonano ewaluacji dotychczasowych przedsięwzięć i ustalono zakres dalszej współpracy. Omówiono zasadność udzielonego wsparcia przez specjalistów placówki partnerskiej i zaproponowano kolejne spotkania mające na celu realizację tematów wynikających z bieżących potrzeb.


Konsultacje indywidualne przeprowadzone przez lidera Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą Marzannę Dąbrowską z dyrektorami i koordynatorami placówek objętych wsparciem w Liceum Ogólnokształcącym im. Mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu oraz w Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. Tematyka konsultacji obejmowała „Organizowanie nauczania oraz wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy”. Na spotkaniu omówiono m.in.:
• podstawy prawne przyjęcia do szkoły ucznia z doświadczeniem migracji, w tym ucznia uchodźcy z Ukrainy;
• szkolny system organizacji pomocy uczniom z doświadczeniem migracji;
• arkusz wstępnej rozmowy z opiekunami ucznia/imigranta uchodźcy;
• arkusz diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z doświadczeniem migracji;
• pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
• przykładowe tablice komunikacyjne.
Przekazano również przydatne linki do informacji i publikacji związane z kształceniem imigrantów.


V etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

V etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” to kolejne działania mające na celu podniesienie jakości pracy w placówkach objętych wsparciem jak również ścisła współpraca i wymiana doświadczeń między specjalistami. W lipcu odbyły się dwa spotkania mające na celu samokształcenie Rady Pedagogicznej z placówek objętych wsparciem. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu na temat:
- "Emisja głosu";
- "Narzędziownik, czyli program z pomysłami, celami i tematami do tworzenia programu zajęć rewalidacyjnych dla dzieci / uczniów w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej".
Celem sieci współpracy i samokształcenia jest:
- wymiana doświadczeń między uczestnikami;
- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników;
- pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów;
- poszerzanie kompetencji uczestników;
- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w sieci;
- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy placówkami;
- zachowanie ciągłości w dokształcaniu się pracowników;
- bieżące monitorowanie zmian prawnych, pojawiających się wymagań, nowych metod i standardów pracy;
- wymiana doświadczeń w różnorodnych obszarach tematycznych;
- tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego dla wszystkich nauczycieli.


Konferencja w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W dniach 12-13 lipca 2022 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie p.n.” Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”.
W konferencji powiat sierpecki reprezentowały: Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu w roli przedstawiciela organu prowadzącego szkoły i grantobiorcy, Marzena Dąbrowska – Lider projektu, Aleksandra Melibruda, Małgorzata Dywal i Magdalena Linowska – specjaliści w projekcie oraz Pani Aneta Ciemiecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, która jest partnerem, podmiotem współpracującym ze SCWEW w Sierpcu. Wystąpienie powitalne wygłosiła Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.
Na konferencji poruszane były zagadnienia związane m. in z:
– rozwiązaniami systemowymi edukacji włączającej w Polsce i w innych krajach m. in. w Gruzji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoszech, Skandynawii i Niemiec,
- tendencją rozwoju edukacji włączającej oraz rolą wsparcia specjalistycznego w działaniach na rzecz rozwijania włączających systemów edukacji krajów europejskich,
– formami wspierania nauczycieli edukacji włączającej – doświadczenia i rozwiązania w wybranych krajach.
Pani Naczelnik - Bogusława Lewandowska reprezentowała organy prowadzące szkoły i placówki w II panelu dyskusyjnym poświęconym „Realizacji zadań wynikających z pilotażu Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W trakcie dyskusji poruszono następującą tematykę:
· dostrzegane bariery, potrzeby oczekiwania szkół/przedszkoli ogólnodostępnych na drodze do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich (z uwzględnieniem różnic między nimi)
· nowe zadania szkół/przedszkoli ogólnodostępnych a rozwój kompetencji nauczycieli (z uwzględnieniem roli SCWEW, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz samodoskonalenia szkolnego)
· współpraca i wsparcie dla szkół/przedszkoli ogólnodostępnych ze strony samorządu lokalnego oraz instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli)
· doświadczenia szkół/przedszkoli ogólnodostępnych i związane ze wsparciem SCWEW i współpracą ze szkołami specjalnymi
· dobre praktyki szkół/przedszkoli ogólnodostępnych na drodze do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.
W drugim dniu konferencji wszyscy uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach:
– Profil nauczyciela w edukacji włączającej oraz
– Szanse i wyzwania wynikające ze zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.


W maju odbyły się kolejne spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Szkolenia miały charakter teoretyczny jak i zawierały część warsztatową w której nauczyciele bardzo chętnie brali udział i wymieniali się spostrzeżeniami.
Majowa tematyka spotkań obejmowała trzy pięciogodzinne spotkania na temat:
- „Siecioholizm. Uzależnienie uczniów od internetu i metody profilaktyki”
- „Dysleksja matematyczna - czyli rzecz o dyskalkulii”
- „Mnemotechniki- trening pamięci”


Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, Kadra SCWEW uczestniczyła w dniach otwartych w Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu - zaprzyjaźnionej szkole , która nie jest objęta wsparciem SCWEW. Przedstawiono uczniom, rodzicom i nauczycielom główne cele i założenia działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą zachęcając do współpracy i wsparcia.


W ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” utworzono sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli placówek objętych wsparciem. W wyniku przeprowadzonej wśród nauczycieli diagnozy, koordynatorzy placówek przedstawili tematykę zajęć, na podstawie której opracowano harmonogram i formę samokształcenia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Głównym celem samokształcenia jest zdobywanie przez nauczycieli nowej wiedzy oraz poszerzanie wiedzy już posiadanej.
W kwietniu odbyły się trzy pięciogodzinne spotkania na temat:
- „Czym jest edukacja włączająca? – podstawowe założenia”.
- „Jak organizować edukację uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi?”.
- „Definicja, objawy, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej”.


Zajęcia modelowe w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat „Logorytmika - propozycje zajęć i ćwiczeń ruchowych. „Ruch to zdrowie, każde dziecko Wam to powie!” przeprowadzone dla nauczycieli z Miejskiego Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu.
Celem zajęć było:
• usprawnianie umiejętności sprawnego poruszania się,
• wydłużenie czasu koncentracji uwagi na wykonywanej czynności,
• kształtowanie rozwoju somatognozji (orientacji w schemacie ciała) oraz orientacji przestrzennej,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej,
• nauka (samodzielnie lub z drobną pomocą nauczyciela) planowania świadomego ruchu kończyn, który jest pogłębiony przez przeponowy oddech,
• kształcenie umiejętności porównywania, analizowania i uogólniania, stymulowanie mowy,
• uczenie szybkiej reakcji na określone polecenie,
• kształcenie wrażliwości muzycznej,
• Wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole;
• Podniesienie własnej samooceny dzieci, poprzez poczucie sprawstwa.


„Bajkoterapia w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” zajęcia modelowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i autyzmem, temat zajęć - „Jestem dzisiaj zła jak osa” - czyli jak pokonać złość?. Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dla wybranej grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.
Cele zajęć:
terapeutyczno-rewalidacyjne:
• rozwijanie słownictwa;
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
• słuchanie piosenek związanych z emocjami;
• zrozumienie własnych stanów emocjonalnych;
• rozbudzanie zainteresowań poezją;
• wprowadzenie zdrowej rywalizacji;
• poprawa koncentracji uwagi;
• usprawnianie funkcji słuchowej;
• usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowej;
• rozwijanie aktywności własnej dzieci;
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
• wypowiadanie się na temat emocji;
• akceptowanie uczuć innych dzieci;
• wytworzenie atmosfery zaufania, bezpieczeństwa i wsparcia;
• rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
• nabywanie umiejętności wyrażania uczuć;
• uświadomienie dzieciom, że uczucia mogą się zmieniać;
• stwarzanie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych;
• ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;
poznawczo-kształcące:
• słuchanie wiersza i piosenek;
• radzenie sobie ze złością;
• rozpoznawanie uczuć;
• wywoływanie różnych uczuć;
• akceptowanie uczuć innej osoby;
• rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;
• poznanie sposobów samokontroli własnego zachowania;
wychowawcze:
• zrozumienie własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób;
• wyciszenie dzieci – uczestników zajęć;
• wywołanie chęci działania i podjęcie działania;
• współdziałanie z innymi dziećmi – uczestnikami grupy;
• przekazywanie przedszkolalom wartości i norm postępowania;
• wspieranie wychowanka w rozwoju i kształtowaniu jego osobowości;
• pomoc dziecku w zrozumieniu jego własnych emocji;
• pomoc dziecku w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii;
• uświadomienie dziecku, że oprócz praw ma również obowiązki;
• kształtowanie szacunku do własnej pracy i innych;
• przestrzeganie ładu i porządku w grupie;


Zajęcia modelowe w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat „Usprawnianie motoryki dużej: ćwiczenia w pozycjach wysokich - pozycja stojąca, rotacja i przekraczanie linii środka ciała, pamięć ruchowa oraz mobilizacja barku i łopatki, organizacja ciała do rzutu i łapania, utrwalanie somatognozji” przeprowadzone dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Celem zajęć było:
• poprawna rotacja i przekraczanie linii środka ciała,
• wydłużenie czasu koncentracji uwagi na wykonywanej czynności,
• odpowiednia organizacja ciała do rzutu i łapania,
• uczenie planowania świadomego ruchu kończyn,
• kształtowanie pamięci ruchowej oraz odpowiednia mobilizacja barku i łopatki,
• kształtowanie rozwoju somatognozji (orientacji w schemacie ciała) oraz orientacji przestrzennej,
• podniesienie własnej samooceny ucznia, poprzez poczucie sprawstwa.


Kolejne zajęcia modelowe przeprowadzone przez secjalistów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat: Praca w grupie z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi - Świat przedstawiony w „Balladynie” Juliusza Słowackiego (lekcja języka polskiego przeprowadzona w kl. 7 - 8 z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i uczniem słabowidzącym). Zajęcia prowadzone były dla wybranej grupy nauczycieli z Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
Cele zajęć:
terapeutyczno –rewalidacyjne:
- wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego;
- poprawa koncentracji uwagi;
- wprowadzenie zdrowej rywalizacji;
- rozbudzanie zainteresowań książką;
- rozwijanie aktywności własnej uczniów;
- usprawnianie funkcji słuchowej;
- rozwijanie logicznego myślenia;
- kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego wypowiadania się w mowie, piśmie, słuchania i opracowywania tematów;
- usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowej;
poznawczo-kształcące:
- określanie elementów świata przedstawionego;
- poznanie autora lektury;
- redagowanie planu wydarzeń;
- określenie bohaterów utworu;
- podzielenie bohaterów na 2 grupy;
- odpowiadanie na pytania związane z lekturą;
wychowawcze:
- nawiązywanie kontaktu wzrokowego;
- kształtowanie szacunku do własnej pracy i pracy innych uczniów;
- uwrażliwienie na uczniów słabych i słabowidzących;
- dbałość o poprawna i estetyczna wypowiedź pisemna;
- kształtowanie umiejętności czytani i pisania;
- świadomość różnorodności postaw i losów ludzkich;
- umiejętność zachowania się w klasie;Konferencja Otwierająca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Dnia 24 marca 2022r. odbyła się Konferencja Otwierająca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu. Zorganizowanie konferencji nt. "edukacji włączającej" miało na celu przybliżenie zasadności funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.
Konferencja odbyła się z udziałem zaproszonych gości: Pana Grzegorza Skwarna – Kierownika Wydziału MSCDN w Płocku, Pani Bożeny Woźniak – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Andrzeja Cześnika - Starosty Powiatu Sierpeckiego, Sławomira Olejniczaka – Wicestarosty Powiatu Sierpeckiego, Jarosława Perzyńskiego – Burmistrza Miasta Sierpca, Zbigniewa Garwackiego – Skarbnika Powiatu Sierpeckiego, Pani Bogusławy Lewandowskiej – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Pow. w Sierpcu, Ks. Michała Kiersnowskieg Dyrektora LO im. biskupa Leona Wetmańskiego, Pani Jolanty Lewandowskiej w zastępstwie Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego, Anny Witkowskiej w zastępstwie Wójta Gminy Mochowo Pana Zbigniewa Tomaszewskiego, Piotra Podlaskiego – Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu, Józefa Mroza – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Pani Ewa Kałużnej - Przewodniczącej Rady Rodziców przy SOSW w Sierpcu oraz Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Szefów jednostek samorządowych miasta i powiatu. Wśród uczestników konferencji znaleźli się Pani Agnieszka Zielińska – Graf z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Anna Smykowska – Dyrektor Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w W-wie Filia w Sierpcu, Anna Sobocińska – Oligofrenopedagog, Terapeuta SI, Pan Mateusz Stasiak – Fizjoterapeuta z Centrum Fizjoterapii, Pani Jolanta Ludwiczak – Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu, którzy wygłosili wykłady dotyczące edukacji włączającej. Wystąpienia prelegentów i przekazane przez nich informacje na pewno staną się przydatne w procesie nauczania dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Konferencję uświetnił występ artystyczny wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Dziękujemy Panu Jarosławowi Żmijewskiemu Dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, za udostępnienie sali widowiskowej, współpracę i otwartość na potrzeby Ośrodka.


WYPOŻYCZALNIA SCWEW

Od stycznia b.r. uczniowie i nauczyciele przedszkola i szkół objętych wsparciem korzystają ze sprzętu specjalistycznego znajdującego się w wypożyczalni SCWEW w ramach “Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Koordynatorzy placówek po wypełnieniu wniosku o użyczenie sprzętu wraz z uzasadnieniem, zgodnie z zapotrzebowaniem placówki otrzymali sprzęt oraz pomoce edukacyjne i terapeutyczne. Ekspert ds. technologii wspomagającej przeprowadził z koordynatorami i wybraną grupą nauczycieli konsultacje oraz udzielił instruktażu w zakresie efektywnego wykorzystania sprzętu, który pozwoli na realizację skutecznego wsparcia dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.W grudniu zakończyliśmy II etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Specjaliści SCWEW przeprowadzili konsultacje, spotkania oraz zajęcia pokazowe dla nauczycieli, rodziców uczniów/dzieci w placówkach objętych wsparciem. Celem tych działań było rozwijanie kompetencji w zakresie nauczania dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Wypracowano szereg rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości kształcenia w placówkach objętych wsparciem, w tym szczególnie dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.


W ramach Projektu Grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)", w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu uruchomiono wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, z których od stycznia 2022 r. będą mogli korzystać nauczyciele, uczniowie/dzieci z placówek objętych wsparciem. Zakupiono m.in.:
- oprogramowania MÓWIK do komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla osób niemówiących, słabomówiących;
- książki do komunikacji PECS służące do komunikacji z dziećmi autystycznymi;
- obrazki PECS przeznaczone dla dzieci z zaburzeniem komunikacji werbalnej;
- palety podstawowe do terapii dźwiękiem i wspierania rozwoju dźwiękiem;
- karty do terapii dla dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera;
- pomoce dydaktyczno - terapeutyczne do koordynacji i grafomotoryki, GO SENSE, będącej ćwiczeniami interakcyjnymi wspomagającymi usunięcie deficytów w zakresie motoryki małej u dzieci dyslektycznych i z grupy ryzyka dyskalkulii, ADHD i ze spektrum autyzmu;
- programy multimedialne mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI dla dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami sprawności językowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
- wizualizery, które stanowią dopełnienie do tablic multimedialnych a także umożliwiają przenoszenie projektów, rysunków szkiców itp. bezpośrednio na obraz wyświetlany z rzutnika;
- CZYTAKA tj. odtwarzacza cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących;
- lupy czołowe LED ułatwiające czytanie osobom słabowidzącym;
- lupy do czytania na nóżkach z podświetleniem dla osób słabowidzączych;
- głośniki multimedialne przeznaczone dla osób niedosłyszących.Dnia 8 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące II etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Wzięli w nim udział Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska, Dyrektor placówki partnerskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu Aneta Ciemiecka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu Leonora Brudnicka oraz Zespół SCWEW. Na spotkaniu omówiono realizację poszczególnych działań II etapu projektu, którego celem było przeprowadzenie konsultacji, spotkań oraz zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców szkół objętych wsparciem. Tematyka przedmiotowych spotkań wynikała z analizy ankiety pogłębionej.


W ramach Projektu Grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" 3 listopada odbyło się spotkanie Kadry SCWEW Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu z Panią Anetą Ciemiecką - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu - placówką partnerską, podczas którego omówiono zakres i formy współpracy na II etapie realizacji projektu.
Kolejne spotkanie Zespołu SCWEW. Planujemy działania na drugi etap realizacji projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)".


Za nami pierwszy etap projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, realizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Jesteśmy po kilkudniowych szkoleniach on-line oraz stacjonarnych dla liderów i kadry SCWEW, których organizatorem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Swoimi refleksjami na temat edukacji włączającej podzieliła się z nami Pani Wiceminister Marzena Machałek z Ministerstwa Edukacji i Nauki, która wskazywała na pozytywne efekty tej idei w szerokim wymiarze społecznym, podkreślając jednocześnie znaczenie budowania świadomości społecznej na temat zróżnicowanych potrzeb dzieci i młodzieży.

Na początku realizacji projektu odbyły się spotkania z Dyrektorami szkół i przedszkoli objętych wsparciem. Przeprowadziliśmy pogłębioną diagnozę dotyczącą dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz problemów pojawiających się w procesie dydaktyczno- wychowawczym i rewalidacyjnym.

W ramach rozpowszechniania informacji na temat edukacji włączającej odbyły się spotkania Lidera i Zespołu SCWEW z Radami Pedagogicznymi, będącymi Partnerami w projekcie. Omawiano organizację wsparcia planowanego przez SCWEW, sposoby monitorowania wdrażania edukacji włączającej. Spotkania z poszczególnymi szkołami/przedszkolem były okazją do poznania potrzeb placówki, wzajemnych oczekiwań, przedstawienia możliwych kierunków wspólnych działań w pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście funkcjonowania w środowisku.

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorca: Powiat Sierpecki
Wartość projektu: 470 018,00 zł
Okres realizacji projektu: 1.08.2021 r. – 30.06.2023 r.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Cele szczegółowe, jakie powinny zostać osiągnięte przez utworzenie SCWEW w ramach realizowanych działań, to: zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry placówki, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną oraz wsparcie techniczne szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną oraz działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Powiat Sierpecki wyznaczył na SCWEW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) z następującymi podmiotami współpracującymi, którzy podpisali Porozumienie:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,
 4. Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
 5. Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Realizacja projektu będzie obejmowała 8 etapów, na które złoży się osiągnięcie następujących efektów:

 1. Powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, którego rolę będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu. Powołanie i zatrudnienie zespołu kadry SCWEW oraz koordynatorów edukacji włączającej,
 2. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkola objętych wsparciem,
 3. Przeprowadzenie przez Lidera spotkań z radą pedagogiczną,
 4. Zawarcie porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi z SCWEW, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Placówką Doskonalenia Nauczycieli,
 5. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu,
 6. Konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół, konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców dzieci/ uczniów,
 7. Przeprowadzenie kampanii społecznej mającej na celu wspieranie rozwoju włączającej społeczności lokalnej, przeprowadzenie obserwacji wspierających/ superwizji koleżeńskich,
 8. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w tym lekcji otwartych,
 9. Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi,
 10. Zorganizowanie i utworzenie przez Zespół SCWEW co najmniej 1 sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych,
 11. Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, skierowanej do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW,
 12. Opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW.

Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved