SCWEW
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorca: Powiat Sierpecki
Wartość projektu: 470 018,00 zł
Okres realizacji projektu: 1.08.2021 r. – 30.06.2023 r.


Zesół SCWEW w Sierpcu:

- Lider - Marzanna Dąbrowska
- Specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej - Małgorzata Dywal
- Ekspert ds. edukacji włączającej - Agnieszka Domańska
- Ekspert ds. technologii wspomagającej - Aleksandra Melibruda
- Ekspert ds. informacji i ewaluacji - Magdalena Linowska
- Koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW


Dnia 26 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca zorganizowana przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu w ramach projektu “Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Podczas konferencji kadra SCWEW podsumowała dotychczasową działalność, zasadność podejmowanych działań, korzyści płynące z możliwości korzystania z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego oraz udzielonego wsparcia dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom z placówek objętych wsparciem. Nie zabrakło również wystąpień zaproszonych gości prof. Beaty Jachimczak, przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji – kierownik projektu Agnieszki Pietryki, Jolanty Nawrockiej i Anny Przybysz, wizytator Ewy Ciastkowskiej z Kuratorium Oświaty - Delegatura Płock, Starosty Powiatu Sierpeckiego Andrzeja Cześnika oraz Bogusławy Lewandowskiej – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny w którym wzięli udział dyrektorzy, koordynatorzy i rodzice z placówek objętych wsparciem oraz przedstawiciele placówek partnerskich. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat wsparcia i współpracy jakie otrzymali w trakcie trwania pilotażu oraz korzyści płynących z działalności SCWEW.
Konferencję uświetnił wspólny występ artystyczny uczniów z placówek objętych wsparciem z wychowankami SOSW w Sierpcu.


W ramach sieci współpracy i samokształcenia w dniach 20-21 maja 2023 odbyły się spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach VIII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu przy wsparciu pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu - placówki partnerskiej.
Tematyka spotkań to:
- „Biblio i Bajkoterapia”
- „Pedagogika zabawy – twórczość i kreatywność”
Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i współpracę.
W dniach 21-22 kwietnia 2023 w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbyły się spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach VIII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu przy wsparciu pani Agnieszki Zielińskiej - Graf jako przedstawiciela placówki partnerskiej z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku.
W kwietniu odbyły się dwa ośmiogodzinne spotkania na temat:
- „Budowanie współpracy z rodzicami w edukacji włączającej”;
- Tyflo i Surdopedagogika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.


Spotkanie kadry SCWEW z przedstawicielami placówki partnerskiej - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Na spotkaniu podsumowano zakres udzielonego wsparcia w VII etapie oraz omówiono tematykę sieci współpracy, wynikającą z przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli z placówek objętych wsparciem.


W dniu 9 lutego 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sierpcu odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Starosta Powiatu Sierpeckiego Pan Andrzej Cześnik, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego - Sławomir Olejniczak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia - Bogusława Lewandowska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu Pani Leonora Brudnicka, przedstawiciel placówki partnerskiej – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu - Pani Aneta Ciemiecka, kadra SCWEW oraz koordynatorzy z placówek objętych wsparciem.
Lider SCWEW - Pani Marzanna Dąbrowska dokonała podsumowania dotychczasowych działań SCWEW, omówiła formy wsparcia udzielone przedszkolu i szkołom ogólnodostępnym, tj. konsultacje indywidualne dla dyrektorów/koordynatorów, konsultacje eksperckie dla nauczycieli, wsparcie specjalistyczne dla rodziców i uczniów, działania doradczo - szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników placówek, podejmowania działań interwencyjnych, zajęcia modelowe, obserwacje/superwizje.
W związku z podjęciem działań zmierzających do zwiększenia wartości grantu o dodatkowe środki finansowe – 33 800 zł, przewidziano w ramach realizowanych w VII etapie przedsięwzięć grantowych warsztatów na temat „Wykorzystania elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela”, które odbędą się 11 marca 2023 roku oraz utworzenie w na przełomie VII i VIII etapu nowej strony internetowej dla SCWEW w SOSW w Sierpcu. Wykonanie nowej strony pozwoli na dostosowanie jej do aktualnych potrzeb użytkowników – umieszczenie informacji o działaniach realizowanych przez SCWEW na rzecz dzieci z niepełnosprawnością oraz poprawi funkcjonalność, obsługę techniczną i szatę graficzną aktualnej strony.
Kadra SCWEW przedstawiła działania przewidziane do realizacji w ostatnim, ósmym etapie: kontynuacja udzielania wsparcia przedszkolu/szkołom ogólnodostępnym, sieć współpracy i samokształcenia, konferencja podsumowująca oraz wydanie publikacji.
Pani Naczelnik podkreśliła znaczenie „inkluzji społecznej” dzieci z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych oraz wskazała zasadność działalności Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w kształceniu dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.


W ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zespół i specjaliści SCWEW uczestniczyli w cyklu szkoleń zorganizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Szkolenie na temat „Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia” prowadzone przez Agnieszkę Kluszczyńską. Bardzo dziękujemy za przekazanie cennych informacji, wymianę doświadczeń i miłą atmosferę.


Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/ uczniów z problemami psychicznymi.
Eksperci, specjaliści SCWEW oraz przedstawiciele placówek partnerskich uczestniczyli w Konferencji oraz warsztatach. 30-31.01.2023r.


W dniu 11 marca 2023 r. kadra SCWEW w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu zorganizowała warsztaty szkoleniowe "Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej" w ramach Projektu Grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)".
Szkolenie skierowane było do nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów placówek objętych wsparciem oraz placówek partnerskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Powiatu Sierpeckiego - Andrzej Cześnik oraz przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji - Jolanta Nawrocka. Uczestników spotkania przywitała Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu - Leonora Brudnicka. Lider SCWEW - Marzanna Dąbrowska odniosła się do inicjatywy zorganizowania warsztatów szkoleniowych, nawiązała również do roli i zadań SCWEW.
Prelekcję na temat „Integracja sensoryczna w praktyce” wygłosił pan Zbigniew Przyrowski- psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel (instruktor) terapii integracji sensorycznej. Według Z. Przyrowskiego integracja sensoryczna „to pewien proces, w trakcie którego dane odbierane przez zmysły są analizowane przez mózg. Celem tego staje się wyprodukowanie takiej odpowiedzi adaptacyjnej naszego organizmu, aby była ona adekwatna do sytuacji i wymagań otoczenia”. Warto sobie uświadomić, że integracja sensoryczna przebiega na kilku poziomach, a wiedza ta pozwoli na szersze spojrzenie na dzieci/uczniów, z którymi pracujemy na co dzień.
Część warsztatową przeprowadziły: Anna Sieradzka – neurologopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej oraz Katarzyna Rajewska-Ziółkowska – pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej z Studio Terapii Logopedyczno – Pedagogicznej w Płocku. Aby organizacja i interpretacja bodźców była prawidłowa, potrzebna jest współpraca trzech układów: dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego. O tym uczestnicy mogli się przekonać doświadczając praktycznych ćwiczeń z obszarów bazowych systemów sensorycznych. Warsztaty szkoleniowe uświadomiły, że integracja sensoryczna jest niezwykle atrakcyjną metodą pracy, a jej elementy mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w przedszkolach szkołach ogólnodostępnych.
Zorganizowane warsztaty umożliwiły uzyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia, wymianę doświadczeń między uczestnikami, poszerzenie kompetencji uczestników, analizę dobrych praktyk stosowanych przez uczestników oraz tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby nauczycieli placówek objętych wsparciem SCWEW.Serdeczne podziękowania dla osób prowadzących warsztaty szkoleniowe za przekazanie cennej wiedzy i wskazówek do pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej, uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i czynny udział w warsztatach.


Konsultacje dla nauczycieli przeprowadzone w ramach VII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w Miejskim przedszkolu im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu na temat „Metody i formy pracy z dzieckiem posiadającym opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”. Celem spotkania było omówienie zasadności włączania i integracji z rówieśnikami dziecka lub ucznia ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno przez wspomaganie jego rozwoju, indywidualizację i wspieranie go podczas zajęć z grupą lub klasą, jak i likwidowanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka lub ucznia w grupie rówieśniczej i uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły. Przedstawiono metody wykorzystywane w terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.


W ramach VII etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” systematycznie prowadzone są działania wynikające z ustalonego harmonogramu w placówkach objętych wsparciem. Przeprowadzono konsultacje dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu na temat „Orientacje zawodowe w szkole – po co i dlaczego razem? Szkoła i rodzice – partnerzy w wychowaniu”. Celem spotkania było przybliżenie rodzicom jak ważny jest rozwój osobowościowy ucznia w procesie kształcenia i wychowania. Jaką rolę w tym procesie odgrywa rodzina i szkoła oraz dialog uczeń – nauczyciel, rodzic – dziecko, nauczyciel – rodzic. Ścisła współpraca między tymi podmiotami, uzgadnianie sposobów oddziaływania na dziecko i dobre stosunki wzajemne wzmacniają wychowawcze oddziaływania w obu środowiskach wychowawczych.


Dnia 12 grudnia odbyła się II wizyta monitorująca w ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Gościliśmy przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji: panią Jolantę Nawrocką - eksperta merytorycznego, panią Annę Przybysz – specjalistę oraz panią Agnieszkę Pietrykę - kierownika projektu.
Celem wizyty było podsumowanie dotychczasowych działań SCWEW oraz udział w modelowych zajęcia na terenie placówki i superwizji koleżeńskiej.
Serdecznie dziękujemy Paniom za miłą wizytę i cenne wskazówki.


Konsultacje dla wybranej grupy nauczycieli przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „ROLA NAUCZYCIELA W BUDOWANIU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ DZIECI ZE ZRÓŻNICOWANYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Odporność psychiczna dzieci to bardzo szeroki temat, przy którym warto się zatrzymać, ponieważ poczucie, że jest się akceptowanym i kochanym stanowi jedną z ważniejszych potrzeb wszystkich dzieci, a już szczególnie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Bez niego dzieci zachowują się w sposób, który dorośli określają często jako „niegrzeczny”. Za konkretnymi zachowaniami stoją jednak właśnie deficyty związane z poczuciem bezpieczeństwa i wspieraniem odporności psychicznej. Dzięki wykorzystaniu techniki Quick Think Method nauczycielki wyodrębniły kilkanaście zdań/zachowań, które dziecko powinno usłyszeć od dorosłych- zarówno od rodziców i nauczycieli:
• Rozumiem Cię;
• Widzę, że się starałeś;
• Dziękuję za pomoc;
• Pomogę Ci, kiedy tego potrzebujesz;
• Twoje emocje są ważne;
• Złość, gniew, smutek to emocje, które czuje każdy z nas;
• Szanuj siebie i innych;
• Nie udało się? Sprawdźmy dlaczego.
• Zgadzam się z Tobą, masz rację.
• Uda Ci się, wierzę w Ciebie.
• Należy dbać o relacje z dzieckiem, poświęcać mu czas, dawać poczucie bezpieczeństwa.
• Umożliwić dziecku możliwości do podejmowania decyzji.
• W kontaktach z dzieckiem używać pytań budujących, np. Jak się czujesz?
• Dawać dziecku przykład jak zachowywać się w trudnej sytuacji, np. podczas złości, smutku, nazywanie własnych emocji


Konsultacje dla wybranej grupy nauczycieli przeprowadzone w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „METODY I FORMY PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ ZESPOŁEM ASPERGERA” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Dzieci ze spektrum autyzmu to różnorodna grupa (funkcjonowanie społeczne, intelektualne), nie ma więc sztywnych ram, schematów postępowania, zaś brak indywidualizacji edukacji może spowodować stagnację rozwojową, a nawet regres. W pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu bardzo ważne jest podejście indywidualne, poznanie możliwości dziecka, kreatywność terapeuty, by nawiązać z nim bezpieczną, pozytywną relację opartą na szacunku. Wychwycenie zachowań stereotypowych, stosowanie nagród i wzmocnień, a w sytuacjach niepożądanych wstrzymywanie się od nich, jest kluczowym aspektem działań. Indywidualizacja przejawia się w dostosowywaniu do potrzeb i możliwości dzieci strategii edukacyjnych i wychowawczych, wykorzystywanych w codziennej pracy z dzieckiem, na każdych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli. Istotna jest także współpraca pomiędzy specjalistami oraz rodzicami. Niezależnie od preferowanej metody najważniejsza jest systematyczność oraz jednotorowe oddziaływanie. Jest to niezwykle ważne szczególnie w przypadku dzieci młodszych. W okresie tym dzieci nabywają umiejętności, które będą wykorzystywały w dorosłym życiu. Zatem tylko skorelowane działania oraz współpraca dla dobra dziecka może zaowocować sukcesami w przyszłym funkcjonowaniu poznawczym, społecznym i emocjonalnym oraz komunikacji.


Konsultacje dla wybranej grupy uczniów przeprowadzone w Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „Relacje dziecko – rodzic, czyli jak istotna jest rola rodziny w życiu nastolatka” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Na spotkaniu z uczniami poruszono temat utrzymania dobrej relacji z rodzicami szczególnie w okresie dorastania.
Utrzymanie dobrej relacji dziecko - rodzic to proces, w którym zarówno rodzic jak i nastolatek uczą się poprzez wzajemną interakcję nowych zachowań oraz testują efektywność wprowadzanych metod. Zmiana wymaga pewnego czasu zanim zaufa się jej dobrej intencji i zostanie uwewnętrzniona. Jej podstawą jest nie tylko inne, bardziej właściwe komunikowanie się słowne z nastolatkiem, ale również spójne postępowanie rodzica zgodne z tym, co mówi. Nastolatek na pewno to zauważy i doceni – i stanie się wobec rodzica bardziej otwarty.


„Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle przepisów prawa oświatowego”, to temat konsultacji przeprowadzonych przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dla rodziców dzieci z Miejskiego Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Głównym celem zajęć było udzielenie rodzicom wskazówek dotyczących pracy ze swoimi dziećmi:
• Jak konstruktywnie reagować na zachowania dziecka;
• Jak radzić sobie ze swoimi emocjami, gdy czujemy, że tracimy nad sobą kontrolę;
• Jak rozumieć przyczyny trudnych zachowań dzieci i jak reagować, by usunąć źródło problemu;
• Jak uczyć dziecko rozumienia swoich emocji, ich regulacji i samokontroli;
• W jaki sposób, odpowiedni do wieku i możliwości dziecka komunikować się z nim, aby nawiązywać współpracę.


Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych przeprowadzone w Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu przez specjalistę z SOSW w Sierpcu na temat „Pedagog specjalny w szkole ponadpodstawowej - zadania i obowiązki” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
Na spotkaniu omówiona m.in.:
• zagadnienia związane z zadaniami pedagoga specjalnego;
• organizację przestrzeni klasowej i szkolnej wspomagającą edukację włączającą i integracyjną;
• rolę wychowawcy, nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny;
• sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów.


Wsparcie specjalistyczne w formie konsultacji dla wybranej grupy uczniów pt. „Poczucie własnej wartości” w ramach VI etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Spotkanie przeprowadzone zostało przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Celem zajęć było:
• uświadomienie uczestnikom spotkania, jak ważne jest dostrzeganie swoich mocnych stron;
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby – siebie;
• zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez przezwyciężanie nieśmiałości;
• stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych powstałych wskutek pomniejszania własnej wartości;
• rozwijanie ekspresji ciała.


Zajęcia pokazowe przeprowadzone dla wybranej grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były z dziećmi z oddziału przedszkolnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawnością ruchową oraz niedosłuchem. Tematyka zajęć to „Terapia przez sztuki plastyczne. Ja w mojej grupie-razem tworzymy coś wspaniałego, czyli portret naszej grupy".
Celem zajęć było:
• budowanie przynależności do grupy rówieśniczej;
• nauka współpracy;
• socjalizacja;
• wzbogacenie wyobraźni dzieci;
• pogłębienie kontaktów interpersonalnych;
• wyrabianie silnej woli, wiary we własne możliwości.
#scwew
Ośrodek Rozwoju Edukacji


Kolejne zajęcia modelowe przeprowadzone dla wybranej grupy nauczycieli z Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były w klasie 1-3 Szkoły Podstawowej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim. Tematyka zajęć to „Współtworzenie z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi norm i zasad obowiązujących w grupie oraz ich respektowanie”. Podczas zajęć wykorzystano komplet rytmiczno – ruchowy (45/2021).
Celem zajęć było:
• uświadomienie potrzeby istnienia zasad w życiu człowieka;
• ustalenie zasad i reguł zachowania w klasie;
• motywowanie uczniów do stosowania reguł i praw w codziennym życiu;
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.


Zajęcia modelowe przeprowadzone przez specjalistę ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były w grupie przedszkolnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym dla wybranej grupy nauczycieli z Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu na temat: „Wykorzystanie aktywnych i aktywizujących metod pracy w poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”. Podczas zajęć wykorzystano magiczną skrzynię z zamkami (37/2021), matę emocje i kafelki emocje (39/2021).
Głównym celem zajęć było kształtowanie umiejętności pracy w grupie, uwrażliwienie na emocje innych osób/dzieci oraz budzenie zainteresowań muzyczno – ruchowych.


W ramach V etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, kadra SCWEW spotkała się panią Anetą Ciemiecką, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu. Podczas spotkania omówiono działania zrealizowane w kończącym się etapie projektu. Ponadto dokonano ewaluacji dotychczasowych przedsięwzięć i ustalono zakres dalszej współpracy. Omówiono zasadność udzielonego wsparcia przez specjalistów placówki partnerskiej i zaproponowano kolejne spotkania mające na celu realizację tematów wynikających z bieżących potrzeb.


Konsultacje indywidualne przeprowadzone przez lidera Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą Marzannę Dąbrowską z dyrektorami i koordynatorami placówek objętych wsparciem w Liceum Ogólnokształcącym im. Mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu oraz w Technikum Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. Tematyka konsultacji obejmowała „Organizowanie nauczania oraz wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy”. Na spotkaniu omówiono m.in.:
• podstawy prawne przyjęcia do szkoły ucznia z doświadczeniem migracji, w tym ucznia uchodźcy z Ukrainy;
• szkolny system organizacji pomocy uczniom z doświadczeniem migracji;
• arkusz wstępnej rozmowy z opiekunami ucznia/imigranta uchodźcy;
• arkusz diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z doświadczeniem migracji;
• pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
• przykładowe tablice komunikacyjne.
Przekazano również przydatne linki do informacji i publikacji związane z kształceniem imigrantów.


V etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

V etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” to kolejne działania mające na celu podniesienie jakości pracy w placówkach objętych wsparciem jak również ścisła współpraca i wymiana doświadczeń między specjalistami. W lipcu odbyły się dwa spotkania mające na celu samokształcenie Rady Pedagogicznej z placówek objętych wsparciem. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu na temat:
- "Emisja głosu";
- "Narzędziownik, czyli program z pomysłami, celami i tematami do tworzenia programu zajęć rewalidacyjnych dla dzieci / uczniów w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej".
Celem sieci współpracy i samokształcenia jest:
- wymiana doświadczeń między uczestnikami;
- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników;
- pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów;
- poszerzanie kompetencji uczestników;
- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w sieci;
- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy placówkami;
- zachowanie ciągłości w dokształcaniu się pracowników;
- bieżące monitorowanie zmian prawnych, pojawiających się wymagań, nowych metod i standardów pracy;
- wymiana doświadczeń w różnorodnych obszarach tematycznych;
- tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego dla wszystkich nauczycieli.


Konferencja w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W dniach 12-13 lipca 2022 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie p.n.” Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”.
W konferencji powiat sierpecki reprezentowały: Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu w roli przedstawiciela organu prowadzącego szkoły i grantobiorcy, Marzena Dąbrowska – Lider projektu, Aleksandra Melibruda, Małgorzata Dywal i Magdalena Linowska – specjaliści w projekcie oraz Pani Aneta Ciemiecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, która jest partnerem, podmiotem współpracującym ze SCWEW w Sierpcu. Wystąpienie powitalne wygłosiła Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.
Na konferencji poruszane były zagadnienia związane m. in z:
– rozwiązaniami systemowymi edukacji włączającej w Polsce i w innych krajach m. in. w Gruzji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoszech, Skandynawii i Niemiec,
- tendencją rozwoju edukacji włączającej oraz rolą wsparcia specjalistycznego w działaniach na rzecz rozwijania włączających systemów edukacji krajów europejskich,
– formami wspierania nauczycieli edukacji włączającej – doświadczenia i rozwiązania w wybranych krajach.
Pani Naczelnik - Bogusława Lewandowska reprezentowała organy prowadzące szkoły i placówki w II panelu dyskusyjnym poświęconym „Realizacji zadań wynikających z pilotażu Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W trakcie dyskusji poruszono następującą tematykę:
· dostrzegane bariery, potrzeby oczekiwania szkół/przedszkoli ogólnodostępnych na drodze do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich (z uwzględnieniem różnic między nimi)
· nowe zadania szkół/przedszkoli ogólnodostępnych a rozwój kompetencji nauczycieli (z uwzględnieniem roli SCWEW, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz samodoskonalenia szkolnego)
· współpraca i wsparcie dla szkół/przedszkoli ogólnodostępnych ze strony samorządu lokalnego oraz instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny (w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli)
· doświadczenia szkół/przedszkoli ogólnodostępnych i związane ze wsparciem SCWEW i współpracą ze szkołami specjalnymi
· dobre praktyki szkół/przedszkoli ogólnodostępnych na drodze do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.
W drugim dniu konferencji wszyscy uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach:
– Profil nauczyciela w edukacji włączającej oraz
– Szanse i wyzwania wynikające ze zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.


W maju odbyły się kolejne spotkania mające na celu samokształcenie rady pedagogicznej z placówek objętych wsparciem w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Szkolenia miały charakter teoretyczny jak i zawierały część warsztatową w której nauczyciele bardzo chętnie brali udział i wymieniali się spostrzeżeniami.
Majowa tematyka spotkań obejmowała trzy pięciogodzinne spotkania na temat:
- „Siecioholizm. Uzależnienie uczniów od internetu i metody profilaktyki”
- „Dysleksja matematyczna - czyli rzecz o dyskalkulii”
- „Mnemotechniki- trening pamięci”


Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, Kadra SCWEW uczestniczyła w dniach otwartych w Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu - zaprzyjaźnionej szkole , która nie jest objęta wsparciem SCWEW. Przedstawiono uczniom, rodzicom i nauczycielom główne cele i założenia działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą zachęcając do współpracy i wsparcia.


W ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” utworzono sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli placówek objętych wsparciem. W wyniku przeprowadzonej wśród nauczycieli diagnozy, koordynatorzy placówek przedstawili tematykę zajęć, na podstawie której opracowano harmonogram i formę samokształcenia. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Głównym celem samokształcenia jest zdobywanie przez nauczycieli nowej wiedzy oraz poszerzanie wiedzy już posiadanej.
W kwietniu odbyły się trzy pięciogodzinne spotkania na temat:
- „Czym jest edukacja włączająca? – podstawowe założenia”.
- „Jak organizować edukację uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi?”.
- „Definicja, objawy, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej”.


Zajęcia modelowe w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat „Logorytmika - propozycje zajęć i ćwiczeń ruchowych. „Ruch to zdrowie, każde dziecko Wam to powie!” przeprowadzone dla nauczycieli z Miejskiego Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu.
Celem zajęć było:
• usprawnianie umiejętności sprawnego poruszania się,
• wydłużenie czasu koncentracji uwagi na wykonywanej czynności,
• kształtowanie rozwoju somatognozji (orientacji w schemacie ciała) oraz orientacji przestrzennej,
• usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej,
• nauka (samodzielnie lub z drobną pomocą nauczyciela) planowania świadomego ruchu kończyn, który jest pogłębiony przez przeponowy oddech,
• kształcenie umiejętności porównywania, analizowania i uogólniania, stymulowanie mowy,
• uczenie szybkiej reakcji na określone polecenie,
• kształcenie wrażliwości muzycznej,
• Wdrażanie do kształtowania umiejętności współdziałania w zespole;
• Podniesienie własnej samooceny dzieci, poprzez poczucie sprawstwa.


„Bajkoterapia w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” zajęcia modelowe z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i autyzmem, temat zajęć - „Jestem dzisiaj zła jak osa” - czyli jak pokonać złość?. Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” dla wybranej grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.
Cele zajęć:
terapeutyczno-rewalidacyjne:
• rozwijanie słownictwa;
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
• słuchanie piosenek związanych z emocjami;
• zrozumienie własnych stanów emocjonalnych;
• rozbudzanie zainteresowań poezją;
• wprowadzenie zdrowej rywalizacji;
• poprawa koncentracji uwagi;
• usprawnianie funkcji słuchowej;
• usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowej;
• rozwijanie aktywności własnej dzieci;
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
• wypowiadanie się na temat emocji;
• akceptowanie uczuć innych dzieci;
• wytworzenie atmosfery zaufania, bezpieczeństwa i wsparcia;
• rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
• nabywanie umiejętności wyrażania uczuć;
• uświadomienie dzieciom, że uczucia mogą się zmieniać;
• stwarzanie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych;
• ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;
poznawczo-kształcące:
• słuchanie wiersza i piosenek;
• radzenie sobie ze złością;
• rozpoznawanie uczuć;
• wywoływanie różnych uczuć;
• akceptowanie uczuć innej osoby;
• rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;
• poznanie sposobów samokontroli własnego zachowania;
wychowawcze:
• zrozumienie własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób;
• wyciszenie dzieci – uczestników zajęć;
• wywołanie chęci działania i podjęcie działania;
• współdziałanie z innymi dziećmi – uczestnikami grupy;
• przekazywanie przedszkolalom wartości i norm postępowania;
• wspieranie wychowanka w rozwoju i kształtowaniu jego osobowości;
• pomoc dziecku w zrozumieniu jego własnych emocji;
• pomoc dziecku w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii;
• uświadomienie dziecku, że oprócz praw ma również obowiązki;
• kształtowanie szacunku do własnej pracy i innych;
• przestrzeganie ładu i porządku w grupie;


Zajęcia modelowe w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat „Usprawnianie motoryki dużej: ćwiczenia w pozycjach wysokich - pozycja stojąca, rotacja i przekraczanie linii środka ciała, pamięć ruchowa oraz mobilizacja barku i łopatki, organizacja ciała do rzutu i łapania, utrwalanie somatognozji” przeprowadzone dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Celem zajęć było:
• poprawna rotacja i przekraczanie linii środka ciała,
• wydłużenie czasu koncentracji uwagi na wykonywanej czynności,
• odpowiednia organizacja ciała do rzutu i łapania,
• uczenie planowania świadomego ruchu kończyn,
• kształtowanie pamięci ruchowej oraz odpowiednia mobilizacja barku i łopatki,
• kształtowanie rozwoju somatognozji (orientacji w schemacie ciała) oraz orientacji przestrzennej,
• podniesienie własnej samooceny ucznia, poprzez poczucie sprawstwa.


Kolejne zajęcia modelowe przeprowadzone przez secjalistów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w ramach IV etapu realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na temat: Praca w grupie z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi - Świat przedstawiony w „Balladynie” Juliusza Słowackiego (lekcja języka polskiego przeprowadzona w kl. 7 - 8 z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i uczniem słabowidzącym). Zajęcia prowadzone były dla wybranej grupy nauczycieli z Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
Cele zajęć:
terapeutyczno –rewalidacyjne:
- wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego;
- poprawa koncentracji uwagi;
- wprowadzenie zdrowej rywalizacji;
- rozbudzanie zainteresowań książką;
- rozwijanie aktywności własnej uczniów;
- usprawnianie funkcji słuchowej;
- rozwijanie logicznego myślenia;
- kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego wypowiadania się w mowie, piśmie, słuchania i opracowywania tematów;
- usprawnianie koordynacji wzrokowo – słuchowej;
poznawczo-kształcące:
- określanie elementów świata przedstawionego;
- poznanie autora lektury;
- redagowanie planu wydarzeń;
- określenie bohaterów utworu;
- podzielenie bohaterów na 2 grupy;
- odpowiadanie na pytania związane z lekturą;
wychowawcze:
- nawiązywanie kontaktu wzrokowego;
- kształtowanie szacunku do własnej pracy i pracy innych uczniów;
- uwrażliwienie na uczniów słabych i słabowidzących;
- dbałość o poprawna i estetyczna wypowiedź pisemna;
- kształtowanie umiejętności czytani i pisania;
- świadomość różnorodności postaw i losów ludzkich;
- umiejętność zachowania się w klasie;Konferencja Otwierająca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Dnia 24 marca 2022r. odbyła się Konferencja Otwierająca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu. Zorganizowanie konferencji nt. "edukacji włączającej" miało na celu przybliżenie zasadności funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą.
Konferencja odbyła się z udziałem zaproszonych gości: Pana Grzegorza Skwarna – Kierownika Wydziału MSCDN w Płocku, Pani Bożeny Woźniak – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Andrzeja Cześnika - Starosty Powiatu Sierpeckiego, Sławomira Olejniczaka – Wicestarosty Powiatu Sierpeckiego, Jarosława Perzyńskiego – Burmistrza Miasta Sierpca, Zbigniewa Garwackiego – Skarbnika Powiatu Sierpeckiego, Pani Bogusławy Lewandowskiej – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Pow. w Sierpcu, Ks. Michała Kiersnowskieg Dyrektora LO im. biskupa Leona Wetmańskiego, Pani Jolanty Lewandowskiej w zastępstwie Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego, Anny Witkowskiej w zastępstwie Wójta Gminy Mochowo Pana Zbigniewa Tomaszewskiego, Piotra Podlaskiego – Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu, Józefa Mroza – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Pani Ewa Kałużnej - Przewodniczącej Rady Rodziców przy SOSW w Sierpcu oraz Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Szefów jednostek samorządowych miasta i powiatu. Wśród uczestników konferencji znaleźli się Pani Agnieszka Zielińska – Graf z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Anna Smykowska – Dyrektor Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w W-wie Filia w Sierpcu, Anna Sobocińska – Oligofrenopedagog, Terapeuta SI, Pan Mateusz Stasiak – Fizjoterapeuta z Centrum Fizjoterapii, Pani Jolanta Ludwiczak – Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu, którzy wygłosili wykłady dotyczące edukacji włączającej. Wystąpienia prelegentów i przekazane przez nich informacje na pewno staną się przydatne w procesie nauczania dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
Konferencję uświetnił występ artystyczny wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu. Dziękujemy Panu Jarosławowi Żmijewskiemu Dyrektorowi Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, za udostępnienie sali widowiskowej, współpracę i otwartość na potrzeby Ośrodka.


WYPOŻYCZALNIA SCWEW

Od stycznia b.r. uczniowie i nauczyciele przedszkola i szkół objętych wsparciem korzystają ze sprzętu specjalistycznego znajdującego się w wypożyczalni SCWEW w ramach “Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Koordynatorzy placówek po wypełnieniu wniosku o użyczenie sprzętu wraz z uzasadnieniem, zgodnie z zapotrzebowaniem placówki otrzymali sprzęt oraz pomoce edukacyjne i terapeutyczne. Ekspert ds. technologii wspomagającej przeprowadził z koordynatorami i wybraną grupą nauczycieli konsultacje oraz udzielił instruktażu w zakresie efektywnego wykorzystania sprzętu, który pozwoli na realizację skutecznego wsparcia dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.W grudniu zakończyliśmy II etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Specjaliści SCWEW przeprowadzili konsultacje, spotkania oraz zajęcia pokazowe dla nauczycieli, rodziców uczniów/dzieci w placówkach objętych wsparciem. Celem tych działań było rozwijanie kompetencji w zakresie nauczania dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Wypracowano szereg rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości kształcenia w placówkach objętych wsparciem, w tym szczególnie dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.


W ramach Projektu Grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)", w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu uruchomiono wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, z których od stycznia 2022 r. będą mogli korzystać nauczyciele, uczniowie/dzieci z placówek objętych wsparciem. Zakupiono m.in.:
- oprogramowania MÓWIK do komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla osób niemówiących, słabomówiących;
- książki do komunikacji PECS służące do komunikacji z dziećmi autystycznymi;
- obrazki PECS przeznaczone dla dzieci z zaburzeniem komunikacji werbalnej;
- palety podstawowe do terapii dźwiękiem i wspierania rozwoju dźwiękiem;
- karty do terapii dla dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera;
- pomoce dydaktyczno - terapeutyczne do koordynacji i grafomotoryki, GO SENSE, będącej ćwiczeniami interakcyjnymi wspomagającymi usunięcie deficytów w zakresie motoryki małej u dzieci dyslektycznych i z grupy ryzyka dyskalkulii, ADHD i ze spektrum autyzmu;
- programy multimedialne mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI dla dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami sprawności językowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
- wizualizery, które stanowią dopełnienie do tablic multimedialnych a także umożliwiają przenoszenie projektów, rysunków szkiców itp. bezpośrednio na obraz wyświetlany z rzutnika;
- CZYTAKA tj. odtwarzacza cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących;
- lupy czołowe LED ułatwiające czytanie osobom słabowidzącym;
- lupy do czytania na nóżkach z podświetleniem dla osób słabowidzączych;
- głośniki multimedialne przeznaczone dla osób niedosłyszących.Dnia 8 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące II etap realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Wzięli w nim udział Starosta Sierpecki Andrzej Cześnik, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska, Dyrektor placówki partnerskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu Aneta Ciemiecka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu Leonora Brudnicka oraz Zespół SCWEW. Na spotkaniu omówiono realizację poszczególnych działań II etapu projektu, którego celem było przeprowadzenie konsultacji, spotkań oraz zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców szkół objętych wsparciem. Tematyka przedmiotowych spotkań wynikała z analizy ankiety pogłębionej.


W ramach Projektu Grantowego "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" 3 listopada odbyło się spotkanie Kadry SCWEW Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu z Panią Anetą Ciemiecką - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu - placówką partnerską, podczas którego omówiono zakres i formy współpracy na II etapie realizacji projektu.
Kolejne spotkanie Zespołu SCWEW. Planujemy działania na drugi etap realizacji projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)".


Za nami pierwszy etap projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, realizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Jesteśmy po kilkudniowych szkoleniach on-line oraz stacjonarnych dla liderów i kadry SCWEW, których organizatorem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Swoimi refleksjami na temat edukacji włączającej podzieliła się z nami Pani Wiceminister Marzena Machałek z Ministerstwa Edukacji i Nauki, która wskazywała na pozytywne efekty tej idei w szerokim wymiarze społecznym, podkreślając jednocześnie znaczenie budowania świadomości społecznej na temat zróżnicowanych potrzeb dzieci i młodzieży.

Na początku realizacji projektu odbyły się spotkania z Dyrektorami szkół i przedszkoli objętych wsparciem. Przeprowadziliśmy pogłębioną diagnozę dotyczącą dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz problemów pojawiających się w procesie dydaktyczno- wychowawczym i rewalidacyjnym.

W ramach rozpowszechniania informacji na temat edukacji włączającej odbyły się spotkania Lidera i Zespołu SCWEW z Radami Pedagogicznymi, będącymi Partnerami w projekcie. Omawiano organizację wsparcia planowanego przez SCWEW, sposoby monitorowania wdrażania edukacji włączającej. Spotkania z poszczególnymi szkołami/przedszkolem były okazją do poznania potrzeb placówki, wzajemnych oczekiwań, przedstawienia możliwych kierunków wspólnych działań w pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście funkcjonowania w środowisku.

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Projekt realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Grantobiorca: Powiat Sierpecki
Wartość projektu: 470 018,00 zł
Okres realizacji projektu: 1.08.2021 r. – 30.06.2023 r.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączająca (SCWEW).

Cele szczegółowe, jakie powinny zostać osiągnięte przez utworzenie SCWEW w ramach realizowanych działań, to: zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry placówki, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną oraz wsparcie techniczne szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną oraz działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Powiat Sierpecki wyznaczył na SCWEW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) z następującymi podmiotami współpracującymi, którzy podpisali Porozumienie:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu,
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,
 4. Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu,
 5. Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Realizacja projektu będzie obejmowała 8 etapów, na które złoży się osiągnięcie następujących efektów:

 1. Powołanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, którego rolę będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu. Powołanie i zatrudnienie zespołu kadry SCWEW oraz koordynatorów edukacji włączającej,
 2. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkola objętych wsparciem,
 3. Przeprowadzenie przez Lidera spotkań z radą pedagogiczną,
 4. Zawarcie porozumienia o współpracy z podmiotami współpracującymi z SCWEW, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Placówką Doskonalenia Nauczycieli,
 5. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu,
 6. Konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół, konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców dzieci/ uczniów,
 7. Przeprowadzenie kampanii społecznej mającej na celu wspieranie rozwoju włączającej społeczności lokalnej, przeprowadzenie obserwacji wspierających/ superwizji koleżeńskich,
 8. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w tym lekcji otwartych,
 9. Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi,
 10. Zorganizowanie i utworzenie przez Zespół SCWEW co najmniej 1 sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych,
 11. Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, skierowanej do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW,
 12. Opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW.
Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved