Projekt aktywna tablica


Lekcja Enter

W ramach projektu edukacji cyfrowej "Lekcja Enter" w naszym Ośrodku zostały przeprowadzone lekcje otwarte z udziałem nauczycieli z sierpceckich szkół średnich: Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, Zespołu Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, którzy również brali udział w projekcie. Pierwsza z nich odbyła się na lekcji biologii 30.05.2022 roku w klasie VII SP i dotyczyła tematyki równowagi wewnętrznej organizmu i zaburzeń homeostazy. Lekcję obserwowało 7 nauczycieli. Podczas zajęć wykorzystano platformę eduelo.pl gdzie uczniowie rozwiązywali qiuz "Choroby jako efekt zaburzenia homeostazy" https://www.eduelo.pl/quiz/1595/czesc/1/ oraz obejrzeli film pt. "Zdrowie, choroba, homeostaza" https://www.youtube.com/watch?v=3eW4vSa9BIM Druga lekcja odbyła się 01.06.2022 roku na informatyce w klsie IV-VI SP. Obserwatorami było 5 nauczycieli. Tematyka zajęć koncentrowała się wokół bezpieczeństwa zbiżających się wakacji. Uczniowie rozwiązali 2 quizy zamieszczone na platformie wordwall https://wordwall.net/pl/resource/3062597/logopedia/bezpieczne-wakacje- https://wordwall.net/pl/resource/2982646/bezpieczne-wakacje Następnie wyświetlono prezentację multimedialną dotyczącą wymarzonych wakacji https://www.slideserve.com/levi/moje-wymarzone-wakacje W części praktycznej uczniowie samodzielnie tworzyli na komputerze prezentacje pt. "Gdzie warto jechać na wakacje?", w których umieszczali zdjęcia i opisy ciekawych miejsc wartych obejrzenia i zwiedzania. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie zgłaszali się do tablicy, z zaciekawieniem słuchali prowadzących. W ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, wymieniliśmy się uwagami, spostrzeżeniami, omówiliśmy przyjęte rozwiązania i wyciągneliśmy wnioski do dalszej pracy.


Rządowy program "Aktywna tablica"

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu, brał udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2022 "Aktywna tablica". Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.
W ramach programu "Aktywna tablica" nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach pn. "Lekcja Enter" skierowanych do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których wzmacniali swoje kompetencje metodyczne oraz otrzymali praktyczne wskazówki jak zaangażować uczniów do krytycznego i twórczego myślenia. Szkolenia umożliwiły nauczycielom nabycie praktycznych umiejętności stosowania różnorodnych aplikacji edukacyjnych, narzędzi, portali i zasobów cyfrowych w codziennej pracy.
Założenia programu:
- prowadzenie lekcji, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom
- tworzenie własnych treści cyfrowych
- bezpieczne korzystanie z nowych technologii
Cele programu:
- rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach
- przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych i korzystania z różnego rodzaju e-materiałów
W trakcie cyklicznych szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jak zmienić sposób prowadzenia zajęć, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Jak zaplanować przebieg lekcji, aby w jej trakcie uczeń był na pierwszym miejscu, zdobywając wiedzę drogą własnych doświadczeń i poszukiwań z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.
Dzięki przystąpieniu do Programu "Aktywna tablica" nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe 14 000 zł i wkład własny 3 500,00 zł. Łączna wartość zadania 17 500,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych umożliwiających szerokie wykorzystywanie TIK. W ramach przyznanej dotacji zostały doposażone dwie sale lekcyjne. Każda sala została wyposażona w tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego, projektor, głośnik oraz laptop umożliwiający przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia i nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
W ramach programu "Aktywna tablica" utworzono międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu oraz wyznaczono szkolnego e – koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK.Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved