Oferta edukacyjna SOSW

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE GRUPOWE LUB INDYWIDUALNE

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
09-200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ 1
telefon/ fax (024) 275 21 06

OFERUJE:

 • Oddział przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. MARII KONOPNICKIEJ
09-200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ 1
telefon/ fax (024) 275 21 06

OFERUJE:

 • Klasa I-III - I etap edukacyjny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem
 • Klasa IV-VIII - II etap edukacyjny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA
09-200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ 1
telefon/ fax (024) 275 21 06

OFERUJE:

 • Klasa I - III - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • stolarz
 • krawiec
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • fryzjer

Szkoła zapewnia praktyki w zawodach: kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec. W pozostałych zawodach szkoła pomaga uczniom w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do odbywania praktyk. Kształcenie ogólne odbywa się na terenie szkoły, kształcenie zawodowe realizowane jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu ul. Armii Krajowej 10. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu. Uczniowie mają możliwości zakwaterowania w internacie i korzystania z całodziennego wyżywienia (pięć posiłków).

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci zobowiązani są posiadać następujące dokumenty:

 • orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły, 2 zdjęcia.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
09-200 SIERPC, UL. ARMII KRAJOWEJ 1
telefon/ fax (024) 275 21 06

OFERUJE:

 • Klasa I - III PP - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, z autyzmem


Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved