Witamy na naszej stronie

Placówka prowadzi:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli oligofrenopedagogów
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (w domu, w szkole, na basenie)
 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęcia świetlicy szkolnej
 • kółka zainteresowań (językowe, muzyczne)
 • systematyczne zajęcia na krytej pływalni
 • udział uczniów w imprezach środowiskowych
 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zawodach sportowych o zasięgu regionalym i ogólnokrajowym

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną, pracownią gospodarstwa domowego, pracownią do prac technicznych, nowoczesną pracownią terapii polisensorycznej i sensorycznej, gabinetem psychologiczno-pedagogicznym, gabinetem lekarskim. Placówk posiada teren rekreacyjno-sportowy oraz zapewnia całodzienne wyżywienie i całodobową opiekę w internacie ośrodka.

Szkoła posiada własnego busa, którym dowozi uczniów do szkoły.


 

Z życia szkoły

Rajd pieszy po Sierpcu i okolicy – czerwiec 2019

Dnia 11 czerwca 2019 r., w godzinach 12.00 – 17.00/18.00 szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne zorganizowało rajd pieszy na trasie Sierpc – rzeka Skrwa – lasy w okolicy Sierpca – Sierpc. Na miejscu biwakowania uczniowie zjedli posiłek, odpoczęli, śpiewali obozowe pieśni. Następnie wzięli udział w marszu na orientację wg umieszczanych w terenie wskazówek, mających na celu odnalezienie w lesie części uczestników rajdu. Do przejścia wyznaczono trasę o długości 5-6 kilometrów. Po dobrej zabawie i odpoczynku, wszyscy w świetnych humorach powrócili do szkoły.


VII Koncert charytatywny "Najmłodsi z pomocą"

30 maja Michał Dondalski wziął udział w VII Koncercie charytatywnym "Najmłodsi z pomocą" pod patronatem burmistrza miasta Sierpc pana Jarosława Perzyńskiego, który odbył się w CKiSz w Sierpcu. Koncert został zorganizowany na rzecz chorego Filipka przez Szkołę Podstawową nr 2, Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu i Sierpeckie Stowarzyszenie "Szansa na życie". Filip choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce połowicznie prawostronne. Wymaga cięgłej rehabilitacji i pomocy specjalistów, aby mógł zacząć chodzić dlatego każda pomoc jest bezcenna. Michał podczas koncertu zaśpiewał piosenkę Ryszarda Rynkowkiego "Wznieś serce nad zło".

50 lat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

Uroczyste obchody 50 – lecia naszej placówki rozpoczęła Msza Święta dziękczynna w Kościele Farnym w Sierpcu. Eucharystię sprawował ks. dziekan Tomasz Kadziński i ks. proboszcz Sławomir Zalewski, który wygłosił homilię. W czasie Mszy Świętej odbyło się poświęcenie nowego sztandaru SOSW. Po Mszy Świętej zgromadzeni w kościele uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz zaproszeni goście udali się do budynku szkoły, by uczestniczyć w dalszej uroczystości. Wszyscy zainteresowani mieli okazję zwiedzać klasy lekcyjne, specjalistyczne pracownie, wielofunkcyjne boisko szkolne oraz pokoje i świetlice internackie. Na holu przygotowana była wystawa prac i wytworów artystycznych, która przedstawiała różnorodne talenty naszych uczniów. Przy słodkim poczęstunku emerytowani pracownicy szkoły i absolwenci z sentymentem wspominali minione 50 lat. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w CKiSz w Sierpcu. Wśród zaproszonych gości byli wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, zastępca dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie Agnieszka Zalech, starosta sierpecki Mariusz Turalski, wicestarosta Jarosław Ocicki, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego Małgorzata Korpolińska, przedstawiciele powiatu rypińskiego, burmistrz Jarosław Perzyński, wójtowie, radni powiatowi, miejscy, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i zakładów pracy, nauczyciele i pracownicy Ośrodka, uczniowie i ich rodzice. „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”, te słowa były myślą przewodnią prezentacji, która przedstawiała historię Ośrodka, ważne wydarzenia, dyrektorów, pracowników szkoły, osiągnięcia uczniów na przestrzeni minionych 50 lat. Występ wychowanków dostarczył wiele emocji, wzruszeń, a przede wszystkim uświadomił zebranym jak wiele można wyrazić nie używając słów.

Dziękujemy Pani Annie Matuszewskiej - Extra Sierpc i Pani Anastazji Dudkiewicz za udostępnienie zdjęć.


Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, zgodnie z § 34 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.), opublikowana jest na stronie: http://pzjbsierpc.bip.org.pl/index.php?tree=131


Warszawa, dn. 04 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice,

w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, starając się zniwelować Państwa obawy dotyczące sytuacji w tym okresie w przedszkolach i szkołach, uprzejmie informuję że przepisy prawa oświatowego regulują zadania dyrektora związane z zapewnieniem opieki uczniom w sytuacji kryzysowej, która może być wywołana strajkiem.

Fakt przystąpienia nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z wykonania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia. Zapewnienie opieki uczniom powinno odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktycznowychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

W sytuacji przewidywanego strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców. Macie Państwo prawo do informacji, w jaki sposób przedszkole lub szkoła zapewni w tym czasie opiekę Waszym dzieciom.

Nie wszystkie szkoły/placówki wdrożyły procedury, w efekcie których nauczyciele w nich pracujący rozpoczną strajk. Dlatego, jeżeli nie otrzymacie Państwo komunikatu od dyrektora przedszkola lub szkoły o przystąpieniu nauczycieli do strajku, bez obaw możecie przyprowadzić lub wysłać dziecko do szkoły i nie powinno spotkać się z sytuacją nieprzyjęcia lub odesłania.

Jeżeli jednak, nie otrzymacie Państwo wystarczających informacji, a przedszkole/szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, ten fakt można zgłosić do organu prowadzącego odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz kuratora oświaty.

Wierzę w Państwa wyrozumiałość, a także w sumienność i odpowiedzialność Dyrektorów przedszkoli i szkół, które pozwolą na przezwyciężenie trudnej sytuacji z poszanowaniem uprawnień uczniów i ich rodziców.Z wyrazami szacunku

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek
Mazowiecki Wicekurator OświatyDzień Zdrowia

Temat zdrowia jest dla nas bardzo ważna, dlatego jak co roku uczestniczyliśmy w apelu profilaktycznym z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Tym razem naszym hasłem przewodnim było „Wybieram Zdrowie”. Wykonując kolejne zadania tworzyliśmy receptę na zdrowie. Przyrządziliśmy zdrową sałatkę owocową, wiosenną kanapkę oraz sok owocowy. Odgadywaliśmy zagadki związane z higieną osobistą. Porcji ruchu dostarczyła nam wspólna zabawa w rytm znanego utworu. Natomiast krzyżówka z hasłem „Papieros nie” skłoniła nas do zdecydowanego unikania używek. Nasze spotkanie było także okazją do podsumowania realizacji szkolnego projektu edukacyjnego „Stop uzależnieniom. Wybieram zdrowie”.

2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez ONZ i przypada na 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu. Tego dnia zarówno nasze ubrania, ale także i serca były niebieskie.

Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

„Nie do wiary, nie do wiary, dwie skarpetki nie do pary! To jest nowa moda różnoskarpetkowa!”

Dnia 21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa pod hasłem „Nikt nie zostanie pominięty”. Na początek dzieci obejrzały krótki teatrzyk pacynkowy, który zwrócił uwagę uczniów na jeden z wielu ważnych aspektów życia- nie ważne jest to jak ktoś wygląda, czy nosi okulary, co lubi, czy jest gruby czy chudy, najważniejsze jest to, że każdy chce mieć przyjaciół, aby móc w pełni cieszyć się życiem. Po przedstawieniu na uczniów czekała kolejna niespodzianka: „Warsztaty dla Skarpety i Waty”. Nasi milusińscy tworzyli skarpetkowe pacynki. Cóż to był za dzionek! Pełen uśmiechu i radości. Oczywiście na naszych stopach nie zabrakło dwóch skarpetek nie do pary. Dziękujemy serdecznie za odwiedziny i upominki Wicestaroście Sierpeckiemu Jarosławowi Ocickiemu oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusławie Lewandowskiej.

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. Najmłodsi mężczyźni z grupy przedszkolnej "A" nie zapomnieli o swoich koleżankach i obdarowali je upominkami. Dziewczynki dziękują chłopcom za piękne prezenty.

IV Nocny Rajd Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2019 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w nocnym rajdzie pieszym upamiętniającym walkę Żołnierzy Wyklętych o wolną Polskę. Uczestnicy rajdu zebrali się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu, gdzie wysłuchali okolicznościowych przemówień i obejrzeli prezentację multimedialną. Następnie ulicami miasta i okolicznymi lasami przeszli do miejscowości Karolewo, gdzie zorganizowano śpiewanie pieśni patriotycznych i ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników rajdu. Po udanej imprezie, w dobrych humorach uczniowie naszej szkoły – w towarzystwie żołnierzy WOT – powrócili do Sierpca.

„Zawsze z Tobą chciałbym być…..” – Walentynki w naszej szkole

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Ten radosny i magiczny dzień postanowiliśmy uczcić w naszej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zadbali o to, abyśmy w tym szczególnym dniu wszyscy poczuli się wyjątkowo. Wprowadzili wszystkich w romantyczny nastrój śpiewając dwie piosenki o miłości. Na korytarzu i w klasach królował tylko jeden kolor – ognista czerwień, ponieważ założyliśmy ubrania w kolorze czerwonym. Każdy otrzymał słodki upominek i życzenia szczęścia, radości i miłości na cały długi rok. Nasi listonosze, czyli członkowie SU dostarczyli kartki walentynkowe do odpowiednich osób. Świętowanie zakończyliśmy wspólnym tańcem w rytm piosenki „Przez Twe oczy zielone”.

Projekt „Mój wymarzony zawód”

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia, Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej wzięli udział w projekcje pod nazwą „Mój wymarzony zawód”. Zajęcia odbyły się w dniu 11 grudnia oraz 8 stycznia w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia przeprowadziła pani Elżbieta Gajewska – doradca zawodowy wraz panią Sylwią Mielczarek pośrednikiem pracy PPP OHP. Głównym celem projektu było kształtowanie umiejętności wyboru zawodu i aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy. Projekt w ramach zaplanowanych działań stawiał sobie za cel:
Branżowa Szkoła I Stopnia
• analizę czynników wpływających na wybór zawodu;
• zapoznanie uczestników projektu z zawodami przyszłości, określeniu zadań i czynności przypisanym określonym stanowiskom pracy;
• rozpoznanie możliwości dodatkowego kształcenia na kursach zawodowych;
• zapoznanie uczniów z rolą własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze zawodu wykonywanego w przyszłości;
• przedstawienie możliwości skorzystania z działań realizowanych przez MWK OHP na rzecz młodzieży.
Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
• wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;
• zapoznanie uczniów z pojęciami: zawód, praca;
• zaznajomienie uczestników projektu z różnorodnością zawodów jakie wykonuje człowiek;
• poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców i bliskich;
• poszukiwanie przez ucznia odpowiedzi na pytanie „jaki zawód chcę wykonywać w przyszłości”;
• rozbudzanie pomysłowości na temat swojej przyszłości zawodowej (zajęcia plastyczne). Wykonanie pracy plastycznej „Kim będę w przyszłości”.

Wigilie klasowe

Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia - rodzinne święta, pełne pięknych tradycji i podniosłego nastroju. To najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w całym roku. Dlatego też w tym szczególnym czasie oczekiwania na przyjście Pana nie mogło zabraknąć w naszej szkole wigilijnych spotkań klasowych. W atmosferze radości i przyjaźni uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami zasiadali do świątecznego stołu. Były to chwile pełne uroku i magii, spędzone w wyjątkowej, atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania.

Wycieczka do pracowni ceramicznej

W grudniu uczniowie naszej szkoły dali się z wizytą do pracowni ceramicznej BiS. Spędzili tam niezapomniane chwile z przemiłymi artystkami, Panią Wioletką i Panią Asią. Lepienie z gliny to nie tylko ogromna przyjemność, ale też niezwykle ważna rehabilitacja naszych małych rączek, które tym razem wyczarowały świąteczne drzewka. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na pewno pójdziemy tam na bis.


Zapachy Świąt

Zabawy sensoryczne cieszą się u Naszych przedszkolaków dużym zainteresowaniem, stwarzają dzieciom możliwość zapoznania się z nowymi zapachami oraz wyglądem i fakturą badanych obiektów. Dzięki takim ćwiczeniom dzieci rozwijają zmysł węchu, dotyku. Dzieci zapoznały się z zapachami, które najczęściej kojarzą nam się ze Świętami: pomarańcze, choinka oraz przyprawy korzenne. Ponadto Nasi milusińscy dekorowali "pomarańczowe kule" goździkami, przez co usprawniali precyzyjne ruchy dłoni.


Wycieczka w ramach działalności Koła krajoznawczo – turystycznego

24 listopada w godzinach 9.00 – 15.00 odbyła się wycieczka z udziałem nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Wycieczka rozpoczęła się od zapalenia zniczy w miejscach pamięci narodowej w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie wszyscy uczestnicy już w lesie, przygotowywali drewno na opał a potem uczyli się rozpalania ogniska. Samodzielnie przygotowali posiłek i upiekli kiełbaski. Po uporządkowaniu miejsca biwakowania wszyscy wrócili do szkoły.

Apel profilaktyczny

O szkodliwym wpływie papierosów na zdrowie wiedzą chyba wszyscy. Nie za szkodzi jednak mówić o tym problemie, jak najczęściej. Z tego względu skorzystaliśmy z okazji, iż niedawno obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia i zorganizowaliśmy w listopadzie w naszej szkole apel o tematyce profilaktycznej "Wybieram zdrowie. Nie palę!" Mamy nadzieję, że prezentacja pt. "Nikotynizm", film edukacyjny "Dlaczego nie warto palić?" oraz różnego rodzaju zadania do wykonania na długo zapadną w pamięci i zwiększą naszą troskę o zdrowie. Mamy jedno życie, uszanujmy to!

Odkrywcy zawodów

Funkcjonowanie młodego człowieka na współczesnym rynku pracy ma wieloaspektowy charakter. Zdobywana wiedza oraz umiejętności dają możliwość zarządzania swoją karierą, radzenia sobie ze zmianami, wychodzenie naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom. Uczniowie w ramach konkursu plastycznego pod hasłem "Odkrywcy zawodów" mieli możliwość wyrażenia swoich zainteresowań, znajomości zawodów i rynku pracy. Podczas spotkania podsumowującego konkurs uczniowie wzięli udział w konkurencjach, rozwiązywaniu krzyżówki, układaniu puzzli i zgadywankach. Uczniowie otrzymali dyplomy i wyróżnienia za najciekawsze prace. Konkurs został zrealizowany w ramach doradztwa zawodowego.

Halloween

Halloween to tradycja odległa od nas kulturowo i geograficznie, ale warto poznawać zwyczaje w innych krajach. W wyniku przenikania się kultur - halloweenkowe dynie coraz częściej zaglądają do Polski. Wielu ludziom Halloween kojarzy się z dynią, ponieważ warzywem tym dekoruje się domy 31 października. Zazwyczaj dynię wydrąża się od środka, aby móc umieścić w niej świecę. Spójrzcie jak przebiegała praca nad powstawaniem naszych dyniowych lampionów.

Koncert „Kalejdoskop Muzyki Polskiej”

17 października mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole uczniów i pedagogów Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Sierpcu. W ich wykonaniu usłyszeliśmy koncert pieśni patriotycznych, a także utwory kompozytorów polskich oraz przeboje muzyki filmowej. Koncert odbył się w ramach projektu „Kalejdoskop Muzyki Polskiej” i był dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.
Serdeczne podziękowania kierujemy panu prezesowi Sierpeckiego Towarzystwa Muzycznego - Sławomirowi Żórawskiemu za organizację koncertu, który dostarczył naszym uczniom wielu niezapomnianych wrażeń.

Podsumowanie konkursu

Podsumowanie krzyżówki obrazkowej „Znam baśnie i legendy” odbyło się 9.10.2018 r. 22 uczniów wypełniło i oddało do biblioteki karty z krzyżówką. Dzieci poznały i utrwaliły znajomość polskich baśni i legend. Uczestnicy apelu szkolnego oglądali, czytali fragmenty i prezentowali książki, z których pochodziły hasła do krzyżówki. Oczekiwanym przez wszystkich momentem było losowanie nagród książkowych dla 3 osób. Pozostali uczniowie, którzy prawidłowo wypełnili karty, otrzymali od pani dyrektor Marzanny Dąbrowskiej upominki w postaci opasek odblaskowych.


Wizyta w Powiatowej Bibliotece Publicznej

W ramach rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniowie klasy IV-VIII uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Z dużym zainteresowaniem wysłuchiwali niezwykle interesujących wiadomości, oglądali prawie wszystkie zakamarki biblioteki, ale i pokaźny biblioteczny księgozbiór. Zostali zapoznani z regulaminem wypożyczania książek i zasadami działania katalogu komputerowego. Bibliotekarka przekazała dzieciom informacje nt. logowania się i wyszukiwania danej książki w systemie bibliotecznym. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach i samodzielnie wyszukiwały pozycje książkowe. Podczas prezentacji multimedialnej poznały budowę książki. Uczniowie opuścili bibliotekę z uśmiechem na twarzach i obiecali, że będą częściej korzystać z księgozbioru i możliwości, jakie stwarza nowocześnie wyposażona wypożyczalnia.

Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

2.10.2018 r. pod CKiSz w Sierpcu odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Impreza zorganizowana była przez Stowarzyszenie Historyczno – Patriotyczne Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda”. Delegacja z SOSW z uczniami i p. dyrektor M. Dąbrowską na czele złożyła kwiaty pod odsłoniętym już pomnikiem. Cała ta podniosła, patriotyczna uroczystość związana była z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dzień Chłopaka

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
innych przyjemności już nawet nie zliczę!

Dnia 28.09.2018r. w Przedszkolu w grupie A obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dzień ten upłynął nam w miłej i radosnej atmosferze. Z racji święta, wszyscy chłopcy byli wyróżnieni, każdy z nich otrzymał słodki upominek.

Spotkanie z policjantem

Spotkanie po hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”, w którym uczestniczył młodszy aspirant Krzysztof Dobrzeniecki odbyło się w naszej szkole 26.09.2018r. Pan policjant zaprosił wszystkich uczniów na projekcję filmu, który dotyczył zasad obowiązujących pieszego. Opowiadał dzieciom i młodzieży o przepisach ruchu drogowego, omówił zasady sygnalizacji świetlnej oraz przedstawił czynności obronne w czasie ataku psa. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania oraz odpowiadali na pytania zadawane przez policjanta.

„Międzynarodowy Dzień Kropki”

15 września niepozorna kropka obchodzi swoje święto. A wszystko zaczęło się, gdy kanadyjski pisarz Peter Reynolds opisał w książce „The Dots” historię małej Vashti – dziewczynki, która dzięki kropce uwierzyła w siebie. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kulturalnych na całym świecie organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. Z tej okazji wybraliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej, aby uczestniczyć w „Międzynarodowym Dniu Kropki”. Nasze świętowanie rozpoczęło się od wysłuchania opowiadania o Vashti. Następnie powstała galeria kropkowych prac. Spotkanie wywołało dużo radości i uśmiechów. W przyszłym roku też kropkujemy!

Dzień Przedszkolaka


„Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce.”

Dnia 20 września naszych przedszkolaków odwiedzili Starosta Sierpecki Pan Jan Laskowski oraz Wice Starosta Pan Wojciech Rychter. Nasi milusińscy z okazji obchodzonego Dnia Przedszkolaka otrzymali upominki w postaci odblaskowych gadżetów. W imieniu przedszkolaków jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Pielgrzymka do Rostkowa

15 września 2018 troje uczniów naszego Ośrodka uczestniczyło w 36 ogólnopolskiej pielgrzymce dzieci i młodzieży do Rostkowa, miejsca narodzin Stanisława Kostki pod hasłem "Kostka znaczy więcej". Chcemy, aby młodzi Polacy, przyszłość naszego narodu, uczyli się od Świętego Stanisława wybierać najlepszą drogę postępowania, aby umieli od siebie wymagać.Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved