KLAUZULA DLA KLIENTÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W SIERPCU

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, 09 – 200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 1, tel. 24 275 21 06, email: osw.sierpc@wp.pl

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Szynkowskim za pośrednictwem tel. nr 724 536 350 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu określonych przepisami prawa. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych wynika w szczególności z Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017 poz. 2198) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami o przepisach z dziedziny archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie uzyskania celu zgłoszenia się do Ośrodka. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani będziecie Państwo przez Administratora danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.


Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Sierpcu
Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved