KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 1 (dalej „SOSW w Sierpcu”).
2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Konrad Matlęga, adres e-mail: ido@mkadministrators.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:
a) zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w statucie placówki oraz wynikających w szczególności z ustawy - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), z Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw;
b) prowadzonej rekrutacji oraz realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z późn. zm., Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela z późn. zm., Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z późn. zm.;
c) w celach podęcia działań przed zawarciem umowy, w celu realizacji umowy i czynności rachunkowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późn. zm., Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa z późn. zm.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a więc w skrócie realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
• art. 6 ust. 1 lit. „b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a więc w skrócie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy;
• art. 9 ust. 2 lit. „g” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a więc w skrócie przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
• w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit „a” RODO.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
• kooperanci, podwykonawcy SOSW w Sierpcu w celu realizacji umowy, obsługi zlecenia;
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SOSW w Sierpcu, przetwarzają dane osobowe;
• dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego;
• firmy świadcząca usługi z zakresu BHP oraz ochrony danych osobowych;
• firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, j ednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób automatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SOSW w Sierpcu, Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Sierpcu
Pomysł i realizacja KMP
Copyright © 2012. All Rights Reserved